Có ai đó giúp tôi đăng nhập mycloud OS 5

Tôi đăng nhập nó ở việt nam
Tôi đã làm theo và đổi mật khẩu nhiều lần vẫn bị báo tình trạng trên
Cả web , thiết bị my cloud , di động điều không đăng nhập được